தொழிற்சாலை சுற்றுப்பயணம்

  • P61015-095558
  • கண்காட்சி
  • தொழிற்சாலை
  • ஃபாங்-ஷா-ஜி
  • தொழிற்சாலை-1