தொழிற்சாலை சுற்றுப்பயணம்

  • P61015-095558
  • exhibition
  • factory
  • fang-sha-ji
  • factory-1